Právní upozornění

Tyto internetové stránky jsou ve vlastnictví společnosti BOHEMIA MEDICAL s.r.o., IČ: 62580698 (dále jen Společnost), která je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33200.

Tyto stránky jsou - s výjimkou sekce For Suppliers - určeny pro adresáty v České republice z řad odborné zdravotnické veřejnosti a nemocničních logistických útvarů a mají sloužit pouze k základní orientaci v nabídce společnosti.

Stránky mají pouze informativní charakter, tj. slouží pouze k podání rámcové informace jejímu adresátu a nejsou reakcí na žádné specifické požadavky, nemohou být vykládány jako závazný návrh na uzavření smlouvy, či dohody, zajištění či utvrzení dluhu apod., a slouží pouze jako podklad pro případné další právní jednání. Zejména pak nejsou výsledkem poradenské činnosti anebo profesionálním doporučením ze strany společnosti, nejsou rovněž ani závazným návrhem či nabídkou na uzavření smlouvy nebo dohody. Společnost se v rozumné míře vynasnaží na tyto stránky umisťovat aktuální a přesné informace, ale neposkytuje žádná ujištění, záruky nebo zajištění co do přesnosti, aktuálnosti, nebo úplnosti poskytnutých informací.

Při vědomí skutečností výše uvedených, návštěvník těchto stránek nese plnou odpovědnost za jakékoliv důsledky spojené s dalším využitím tohoto materiálu, a to včetně vstupování do závazkových vztahů s třetími stranami.

Tyto stránky mohou poskytovat zmínky a odkazy na další stránky, ale Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah takovýchto dalších stránek a nebude odpovědna za žádné škody nebo újmu na základě takovéhoto obsahu. Jakékoliv odkazy na další stránky jsou poskytnuty pouze pro pohodlí uživatelů této internetové stránky.

Tyto stránky obsahují i obchodní značky, obchodní jména, obchodní design, jež jsou chráněny v České republice a mezinárodně. Nesmějí být používány bez předchozího písemného schválení vlastníka příslušné ochrany s výjimkou účelů identifikace produktů nebo služeb Společnosti.

 

Obchodní společnost BOHEMIA MEDICAL s.r.o. je vlastníkem ochranných známek vedených u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR č. 282676, 282677 a 282678.